تاریخچه

در راستای توسعه شرکت تجهیز طب کویر و با هدف پوشش دادن بخش شرقی کشور شرکت پویندگان طب رضوی در شهریور ماه ۱۳۸۹ در شهرستان مشهد تاسیس گردید.

همچنین این شرکت در راستای همکاری با با بیمارستانها و درمانگاهها تا کنون نسبت به انجام خدمات ذیل در شهر مشهد اقدام نموده است.

نام بیمارستان خدمات فروش و پس از فروش تعمیرات کالیبراسیون
بیمارستان آریا انکوباتور-لوازم جراحی-الکتروشوک-اسپیرو متر اسپیرومتر-پمپ سرنگ-الکتروکوتر مانیتورینگ-پالس اکسیمتر
بیمارستان ۲۲ بهمن قطعات تعمیراتی مانیتورینگ-پالس اکسیمتر -
بیمارستان مهرگان الکتروکوتر-تخت جراحی - -
درمانگاه آرین فردوس تجهیزات مصرفی دندانپزشکی - -
درمانگاه ولیعصر - - -