خدمات

خدمات فنی و مهندسی

۱ . کالیبراسیون تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی

۲ . نگهداری (PM) مراکز درمانی و آزمایشگاههای تشخیصی

۳ . کنترل کیفیت در مراکز درمانی

۴ . تجهیز نرم افزاری مراکز درمانی

۵ . تولید ماژولهای دستگاههای  پزشکی و آزمایشگاهی

خدمات مشاوره ای و فروش

۱ .    تجهیزات پزشکی، بیمارستانی

۲ . تجهیزات آزمایشگاههای تشخیصی و صنعتی

۳ . تجهیزات مراکز دندانپزشکی

۴ . لوازم مصرفی بیمارستانی، آزمایشگاهی ودندانپزشکی

۵ . مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

خدمات پس از فروش

۱ . آموزش نصب و نگهداری نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی آویژه

۲ .    تعمیرات دستگاهها ، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی