خدمات

خدمات فنی و مهندسی

1 . کالیبراسیون تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی

2 . نگهداری (PM) مراکز درمانی و آزمایشگاههای تشخیصی

3 . کنترل کیفیت در مراکز درمانی

4 . تجهیز نرم افزاری مراکز درمانی

5 . تولید ماژولهای دستگاههای  پزشکی و آزمایشگاهی

خدمات مشاوره ای و فروش

1 .    تجهیزات پزشکی، بیمارستانی

2 . تجهیزات آزمایشگاههای تشخیصی و صنعتی

3 . تجهیزات مراکز دندانپزشکی

4 . لوازم مصرفی بیمارستانی، آزمایشگاهی ودندانپزشکی

5 . مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

خدمات پس از فروش

1 . آموزش نصب و نگهداری نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی آویژه

2 .    تعمیرات دستگاهها ، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی