خدمات

خدمات فنی و مهندسی

1 . کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

2 . نگهداشت (PM) تجهیزات مراکز درمانی و آزمایشگاههای تشخیصی

3 . پیاده سازی استانداردهای کنترل کیفیت در مراکز درمانی و بیمارستانی(استانداردهای اعتبار بخشی واحد مهندسی پزشکی)

4 . تعمیر و گارانتی دستگاههای  پزشکی و بیمارستانی

5. آموزشهای فنی و تخصصی مهندسین و دانشجویان (تعمیر و عیب یابی دستگاههای پزشکی- کالیبراسیون – اعتبار بخشی)

6. آموزش نگهداری تجهیزات و کاربری دستگاههای پزشکی برای پرسنل مراکز درمانی و بیمارستانها

خدمات مشاوره ای 

1 .   خرید تجهیزات پزشکی، بیمارستانی

2 . تجهیزات آزمایشگاههای تشخیصی و صنعتی

3 . تجهیزات مراکز دندانپزشکی

4 . لوازم مصرفی بیمارستانی، آزمایشگاهی ودندانپزشکی

5 . مواد شیمیایی ضد عفونی کننده و گندزدا در بیمارستانها

آموزش، تعمیرات و عیب یابی، کالیبراسیون و کنترل کیفی دستگاهها و تجهیزات پزشکی